Το έργο της Θεολoγίας


Έργον της θεολογίας είναι να στοχάζεται, να ερμηνεύει και να διατυπώνει την αλήθεια της πίστεως και την μαρτυρίαν τής εν Χριστώ ελευθερίας, να αναδεικνύει το καίριον και το επίκαιρον του λόγου του Σταυρού και της Αναστάσεως αναφορικώς προς τα φλέγοντα θέματα και τας προκλήσεις των καιρών. Η σύνδεσις παραδοσιακότητος και επικαιρότητος αποτελεί εγγύησιν της αυθεντικότητος.

Σχόλια